Domeinnaam

Controleer of de domeinnaam die u wilt registreren nog vrij is.Speciale Actie

Op dit moment hebben wij een actie voor https - SSL

Veilige website Google https oplossingen vanaf 49,95

Social Bookmarks

WebTeam.nl – Powered by Spango Internet BV 
Koningsbeltweg 74
1329 AK Almere

Tel: +31 (0)20 – 2611 858
Email & Support

Algemene voorwaarden van WebTeam

B2B – Zakelijk internet service provider

General Terms & Conditions of WebTeam

Powered by Spango BV

Deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, webbased orders, email orders, (contractuele) verhoudingen, abonnementen, registraties, opdrachten, ontwerpen, correspondentie en facturatie enzovoort tussen WebTeam enerzijds en de wederpartij, relaties, klanten, gebruikers, deelnemers enzovoort – verder te noemen wederpartij – anderzijds. Alle leveringscondities zijn vertrouwelijk.

Vanwege het online karakter van de dienstverlening is niet voor iedere opdracht een handtekening vereist van de wederpartij. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld het IP-nummer van de wederpartij, helpdesk ticket, telefonische opdracht en/of een digitale handtekening.

DEFINITIES

 1. 1. Account: het online systeem waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van WebTeam.
 2. 2. Accountgegevens: de gegevens die WebTeam verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de wederpartij, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.
 3. 3. Email adres: een op naam van de wederpartij gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
 4. 4. Fair use: het redelijke gebruik door de wederpartij van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het systeem, door WebTeam nader te preciseren in aanvullende voorwaarden bij diensten waarop dit van toepassing is.
 5. 5. Wederpartij: de klant of partij die met WebTeam een overeenkomst heeft gesloten en daartoe bevoegd is, gerechtigd is en/of in geval van minderjarigheid onder toezicht de overeenkomst is aangegaan. De wederpartij dient te beschikken over een zakelijk- of woonadres.
 6. 6.Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 7. 7. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst, webbased opdracht of email communicatie tussen WebTeam en een klant op grond waarvan WebTeam diensten ten behoeve van de wederpartij worden verricht.
 8. 8. Schijfruimte: geheugenruimte die WebTeam aan een wederpartij ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een website en overige WebTeam diensten.
 9. 9. Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s.
 10. 10. Verkeersgegevens: de overige gegevens die de wederpartij genereert op de systemen van WebTeam door van de WebTeam diensten gebruik te maken.
 11. 11. Onder andere WebTeam, AntiMalwareScan, MetaCMS en WebTeam ISP zijn handelsnamen van Spango Internet BV.

ALGEMEEN

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, bestellingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd aan of met derden – hierna te noemen: de wederpartij – alsmede de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door onze directie ondertekende akte, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen.
 2. 2. Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel, helpdesk, domein-dealers, wederverkopers en/of met account managers binden ons niet, voor zover deze niet schriftelijk, per post of per fax, door onze directie zijn geautoriseerd om deze afspraken te maken. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen al onze medewerkers die geen deel uitmaken van de directie. Alle (email) berichten zijn vertrouwelijk. Aan de inhoud van een bericht kunnen alleen rechten ten opzichte van WebTeam of aan haar gelieerde ondernemingen worden ontleend, indien zij door rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund. De informatie in een (email) bericht is van vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als u een bericht onbedoeld heeft ontvangen, wordt u verzocht de verzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen, deze te vermenigvuldigen of andersoortig te gebruiken.
 3. 3. WebTeam zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan WebTeam opgedragen taak mag worden verwacht. De wederpartij staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan WebTeam ter beschikking gestelde gegevens. WebTeam onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van de wederpartij en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij WebTeam hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de wederpartij handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met onze algemene voorwaarden. WebTeam is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkig in de door of namens wederpartij verstrekte informatie.
 4. 4. Door ons verstrekte prijsopgaven en/of offertes zijn geheel vrijblijvend. Ook alle door WebTeam gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen vervallen automatisch na 14 dagen of zoveel eerder bij het uitbrengen van een aanvullende of aangepaste offerte of bij het tot stand komen van een overeenkomst.Wij houden ons het recht voor domein aanvragen, hosting, internet diensten, advertenties, ingezonden mededelingen, service producten, reseller diensten en dergelijke zonder opgaaf van reden te weigeren of af te sluiten.
 5. 5. De wederpartij vrijwaart ons tegen elke en iedere aanspraak welke een derde op ons mocht hebben of menen te hebben met betrekking tot de door de wederpartij aan ons gegeven domein registratie opdracht, advertenties, ontwerpen of ingezonden mededelingen op grond van een – al dan niet terecht gepretendeerd – auteursrecht, merkrecht dan wel welk ander recht dan ook ten aanzien van de inhoud, vorm of opmaak van de advertentie of ingezonden mededeling, hetzij in de Benelux, hetzij wereldwijd. Alle uit deze aanspraak voor ons voortvloeiende kosten zowel in als buiten rechte, nationaal alsook internationaal, zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. 6. Alle door de wederpartij aan ons verstrekte reproductiemiddelen en soortgelijke hulpmiddelen worden ons eigendom, dan wel kunnen door ons vrij van rechten meerdere keren worden gebruikt voor alle door ons te vervaardigen producten tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onverhoopte beschadigingen of kwijtraken en dergelijke van aan ons verstrekt materiaal. Het risico voor vermissing of beschadiging blijft voor de wederpartij.
 7. 7. Als Hosting Provider zal WebTeam zorg dragen voor de aanwezigheid van wederpartij op het internet door middel van op het internet geïntegreerde servers. De wederpartij wenst zich hierop aan te sluiten voor de duur van deze overeenkomst. In geval van shared hosting zal de wederpartij gebruik maken van onder meer gedeelde IP-nummers en gedeelde machine CPU op basis van fair use policy. WebTeam maakt gebruik van geautomatiseerde loadbalancing systemen. Het kan dus zijn dat om die reden uw complete site zal worden overzet naar een andere gelijkwaardige server zonder verdere aankondiging vooraf. WebTeam behoud zich het recht voor de wederpartij dringend te adviseren te upgraden naar bijvoorbeeld dedicated hosting of colocatie indien er naar de mening van WebTeam onevenredig gebruik gemaakt wordt van de systemen. Te denken valt aan meerdere databases of zeer drukke gebruikersgroepen. De dringende periode zal binnen 10 werkdagen gevolgd worden door een dwingend advies. Niet opvolgen kan leiden tot afsluiting zonder dat dit zal leiden tot compensatie of teruggave van betaalde abonnementen. De site zal onder http://www.wederpartij-domeinnaam.extentie bereikbaar zijn. Wij bieden u ook de mogelijkheid uw eigen server in ons netwerk te plaatsen, zogenaamde colocatie. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de werking van uw server. WebTeam verzorgt alleen de voeding (A en/of B) en een uplink (East en/of West). Uw server moet aan de op de WebTeam website gepubliceerde (WebTeam.nl/colo) technische voorwaarden voldoen. Minimum contract duur is 3 maanden. Opzegtermijn is een maand. U kunt 24/7 bij ons langskomen om zelf onderhoud te verrichten aan uw eigen server. U moet dan een afspraak maken en mensen autoriseren via uw klanten-account. Onze kantooruren zijn : ma t/m vr 09:00 – 17:00 uur. Bij een ernstige storing kunt u ook buiten kantooruren om assistentie krijgen in het datacentrum. Dit is afhankelijk van uw Service Level Agreement (SLA). Uw server wordt door onze software gemonitord onder andere voor uw bandbreedte verbruik en dataverkeer verloop. Onder dataverkeer verstaan wij alle inkomend en uitgaand verkeer, dat door uw server wordt gegenereerd. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand of naar een andere server. Bij overschrijding van uw dataverkeer limiet zal WebTeam u kosten in rekening brengen op basis van nacalculatie. U kunt dataverkeer ook vooraf inkopen tegen een voordeliger tarief. Uw verbruik zal worden bijgehouden middels Cacti via uw klanten-account. Hiervoor ontvangt u na installatie een inlognaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn bindend voor uw verbruik. Als u een server plek huurt kunt u hier een powerswitch bij huren. Hiermee kunt u van op afstand uw server een hardwarematige reboot geven. De powerswitch is online webbased te bedienen. Wij werken met WHMCS voor ons accounting en inschrijfsysteem. U heeft direct toegang tot uw gegevens.
 8. 8. De overeenkomst is aangegaan voor één pakket voor de genoemde duur en staat ter beschikking aan de wederpartij. Voor de pakket-mogelijkheden verwijzen wij naar de actuele samenstelling, zoals deze op WebTeam internet-site te vinden is (http://www.webteam.nl). Tussentijds opzeggen of verhuizen van uw eigen domein is mogelijk zonder dat dit recht geeft op terugbetaling van reeds aan WebTeam vooruitbetaalde bedragen. Opzeggen dient echter altijd schriftelijk te gebeuren, per aangetekende post, per fax of per email uiterlijk zes weken voor het vervallen van het dan lopende abonnement of uiterlijk zes weken voordat de technische verhuizing plaats vind. Wij zullen uw opzegging altijd direct technisch verwerken en bevestigen. Administratief dient u hiervoor gebruik maken van de voorgeschreven documenten. (webteam.nl/documenten). Zonder deze documenten is er geen rechtsgeldige administratieve opzegging of mutatie van de zijde van de wederpartij. U ontvangt hiervan een email bevestiging en tevens maken wij de mutatie direct in uw online klanten-account en/of registrar. Verhuizen is niet mogelijk indien er openstaande facturen zijn. U geeft ons bij het uitblijven van uw gehele of gedeeltelijke betaling toestemming om het domein over te dragen op onze naam. Wij zullen als zodanig namens u een overdracht en/of herregistratie uitvoeren die pas na ontvangst van uw betaling en bijkomende kosten ongedaan kan worden gemaakt, tevens na betaling van de (eventuele) afsluitboete. In plaats van een overdracht is het her-registreren, verhuren of verkopen in de ruimste zin des woords van de domeinnaam ook een mogelijkheid of een vergrendeling in de ruimste zin des woords. Indien u uw domein niet tijdig laat verhuizen en/of ook niet de verlengnota aan ons voldoet zal uw server per vervaldatum “onhold” gaan en eveneens het domein automatisch worden opgeheven, aan ons worden overgedragen en/of her-geregistreerd worden (* webteam.nl/onhold). Wij zullen dan ook zo nodig en zodanig namens u een overdracht uitvoeren. Dit neemt niet weg dat de nota nog steeds voldaan zal moeten worden, de “onhold” plaatsing is slechts ter voorkoming van het oplopen van de kosten. Wij behouden ons overigens het recht voor de nota te vermeerderen met kosten van administratie, aanmaning en incasso. Deze zijn tenminste 50 euro. De reden dat wij op uw site de boodschap plaatsen dat de afsluiting het gevolg is van een openstaande nota is omdat er zo geen verwarring kan zijn over de onbereikbaarheid. Zonder verhuisopdracht of bij een onjuiste verhuisopdracht vervalt de server in ieder geval direct nadat wij een bevestiging van verhuizing hebben ontvangen van uw nieuwe provider. Indien niet aan het termijn van zes weken voldaan is kunt u diverse technische problemen verwachten. Hiervoor zijn wij uitdrukkelijk niet aansprakelijk. Indien wij geen getekende verhuisopdracht hebben ontvangen zullen wij uitgaan van een poging tot domeinkaping. Domeinkaping is een ernstige zaak en wij behouden ons dan ook het recht voor om in het belang van onze klant een verhuizing tegen te houden en/of ongedaan te (laten) maken. Tevens zullen wij het domein (elektronisch) beschermen tegen toekomstige verhuizingen door middel van een vergrendeling in de ruimste zin des woords. Mocht op enig later tijdstip blijken dat een verhuizing toch had moeten plaatsvinden zullen de kosten van de anti-domeinkapings maatregelen worden door-belast op de klant met een minimum bedrag van 150,= per domein. Ondanks alle maatregelen blijft domein- en identiteitskaping een gegeven feit. Wij zullen opsporingsinstanties altijd helpen met het bestrijden van criminaliteit maar zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schades.
 9. 9. Iedere overeenkomst is niet zonder meer overdraagbaar. Het is de wederpartij evenwel toegestaan ruimte op zijn site aan derden te verhuren, te verkopen, en ter beschikking te stellen. De wederpartij is verantwoordelijk en is als zodanig gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. FTP faciliteiten behorende tot de mogelijkheden in WebTeam Server’s pakketten mogen alleen na schriftelijke toestemming van WebTeam aan derden worden toegestaan. Een verstrekt FTP-password is verstrekt ten behoeve van strikt persoonlijk gebruik.
 10. 10. WebTeam servers mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten als uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de USA-wetgevingen. De wederpartij verklaart hierbij uitdrukkelijk dat WebTeam geen enkele aansprakelijkheid voor haar handelen op het internet draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook.
 11. 11. WebTeam zal al het mogelijke wat in haar vermogen ligt doen, om een snelle verbinding van de website van de wederpartij te waarborgen. Tevens zal WebTeam dagelijks geautomatiseerd de server software waar nodig updaten en veiligheidsproblemen verhelpen. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van bijvoorbeeld php/mysql systemen of andere scripts. WebTeam is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die het gevolg is van overmacht of (digitale) inbraken, ook bekend onder omschrijvingen als defacen, hacken, spoofen of kraken . In basis is de data op de servers een kopie van de bestanden bij de wederpartij. WebTeam biedt diverse gratis backup mogelijkheden via het online beheermenu. Het is aan de wederpartij om hier voldoende regelmatig gebruik van te maken en de wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de backups en bestanden op eigen middelen. Onbereikbaarheid van de servers ten gevolge van stroomuitval, netwerkuitval, ten gevolge van een domeinverhuizing, alsmede van onderhoud aan of reparatie van apparatuur en/of software wordt als zodanig aangemerkt. Indien per abuis of vanwege een misverstand de website “onhold” geplaatst is, hetzij door WebTeam, hetzij door een dealer of wederverkoper van WebTeam, is WebTeam hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk. Voor veel diensten is WebTeam afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen, bijvoorbeeld bij (kabel)internet , netwerkverbindingen of ADSL. WebTeam is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welk hoofd ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de stroom en data netwerken of infrastructuur van derde partijen. WebTeam is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door WebTeam te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de wederpartij jegens WebTeam ontstaat. WebTeam is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de IP-nummers, in de login procedure, in het account en in de email adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de wederpartij jegens WebTeam ontstaat. De aansprakelijkheid van WebTeam voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van WebTeam wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief btw met een maximum van 200,= euro.
 12. 12. De wederpartij kan vrijelijk over zijn informatie-data beschikken. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen, backuppen, beheren, onderhouden, converteren en regeneren van de data in de ruimste zin des woords. Ook voor toekomstige conversies kan de wederpartij geen gratis beroep doen op WebTeam. Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor WebTeam op het aanbod van de wederpartij nadrukkelijk uit. Strafbaar (kinder)pornografisch en/of obsceen materiaal is niet toegestaan. “Spammen”, zijnde het massaal, eenvormig per email verspreiden van boodschappen kan tot onmiddellijke afsluiting van de wederpartij aanwezigheid op de WebTeam-servers leiden. Overigens is elke poging schade toe te brengen aan WebTeam hardware en/of software en/of WebTeam in de ruimste zin des woords uitdrukkelijk verboden en kan naast een onmiddellijke afsluiting leiden tot verhaalprocedures wegens (gevolg)schades.
 13. 13. Domeinen registreren, muteren, verhuizen en opheffen is een geheel geautomatiseerd proces. De resultaten van deze domeinnaam-controle-service, de zogenaamde WhoIs, zijn doorgaans accuraat, maar door diverse factoren moet u er rekening mee houden dat ze ook (gedeeltelijk) onjuist kunnen zijn. Zo kan het zijn dat een (buitenlandse) registar tijdelijk niet beschikbaar is waardoor een domeinnaam vrij lijkt, maar niet is. Na uw bestelling volgt altijd een definitieve beschikbaarheids-controle door een van onze medewerkers. De wederpartij is dan ook zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens, mutaties en voor de handhaving van een domeinnaam conform onze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van uitvoerende registratie bureaus, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders van de SIDN, DNS.be, Denic, MelbourneIT of bijvoorbeeld Verisign. WebTeam zal de door de wederpartij gewenste domeinnaam administratief ten behoeve van hem aanvragen en is niet aansprakelijk voor welke (gevolg)schade die enige derde geleden heeft wegens overtreding van diens rechten of voorwaarden door dit handelen van de wederpartij. Het is mogelijk dat derden via de uitvoerende registratie bureaus, zoals bijvoorbeeld SIDN, DNS.be, Denic, HttpNet of Verisign, bezwaar maken tegen de uitgifte of handhaving van een domeinnaam. Het kan leiden tot mutaties aan de gegevens, het verplicht afstaan van het domein of het (verplicht) opheffen. Domeinen zullen altijd namens de wederpartij worden geregistreerd. De wederpartij is er zelf verantwoordelijk voor dat mutaties en handhaving van een domeinnaam plaatsvinden binnen de kaders en regelgeving die is opgesteld door uitvoerende registratie bureaus. Indien een domein, al dan niet opzettelijk, (technisch) is opgeheven en daarna gekaapt zal WebTeam adviseren en bemiddelen bij her-aankoop van de naam voor rekening en risico van de aanvrager. Er vindt door WebTeam geen enkele controle plaats op de mutaties of op de (juridische) vertegenwoordiging. Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor WebTeam voor wat betreft de domein-aanvraag, -mutaties of -handhaving van de wederpartij nadrukkelijk uit. Gezien de driehoeksverhouding tussen de Wederpartij, WebTeam en de registratie bureaus heeft WebTeam geen controlerende taak en geen meldende taak in de ruimste zin des woords. Indien de wederpartij, al dan niet opzettelijk, fouten heeft gemaakt op documenten of mutaties waardoor uitvoerende registratie bureaus, zoals bijvoorbeeld SIDN, DNS.be, Denic, MelbourneIT of Verisign, een uitgifte van een domeinnaam aanpassen, schrappen, na overdracht terugdraaien of een verhuizing annuleren is WebTeam hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk. Kosten of boetes hieraan verbonden zullen in rekening worden gebracht bij de wederpartij.
 14. 14. De contractduur is overeenkomstig het genoemde tijdvak in ter beschikking gestelde factuur. Ruim een maand voor verstrijken van deze termijn wordt een verlengingsfactuur per email toegezonden. U gaat uitdrukkelijk akkoord met het per email ontvangen van uw factuur, zogenaamde elektronische facturatie. U dient altijd te zorgen voor een werkend email adres in uw klanten-account. U dient er dus voor zorg te dragen dat u onze facturen per email kunt ontvangen en u dient regelmatig uw email te lezen en dus niet verdwijnen in uw antispam filters. Het beste is om ons facturatie email-adres te “white listen” zodat u er zeker van bent dat dit niet mis gaat. De aansprakelijkheid voor een juist functionerend email-adres ligt dan ook bij u. Latere excuses als ‘ik heb uw factuur per email niet ontvangen’ zijn dan ook niet geldig cq ter zake doende. Verder is het voor de klant altijd mogelijk om via de klanten-account een overzicht te verkrijgen van alle domein, pakketten, diensten en facturen. Gezien het online karakter van het klanten-account en de facturatie per email is het klanten-account leidend. De wederpartij dient alle facturen van WebTeam stipt op tijd te voldoen, bij voorkeur via ons online betaalsysteem. Bij te late betaling zullen wij uw domein en site “onhold” plaatsen. Bij opzegging dient de wederpartij zo vroegtijdig mogelijk aan WebTeam een schriftelijke opzegging te doen toekomen(per aangetekende post, per fax of per email), echter uiterlijk zes weken voor afloop van het het tijdvak van de lopende overeenkomst. Indien er geen of te laat een schriftelijk opzegging plaatsvind verlengt de wederpartij daarmee automatisch en stilzwijgend de overeenkomst en/of abonnement met dezelfde periode als de voorafgaande periode. Echter uitdrukkelijk niet automatisch de domeinregistratie zelf. Wij schieten geen (domein)registratiekosten voor. Bij uitblijven van een betaling, eerder bewezen traag en/of slecht van betalen te zijn, wanbetaling of enige reactie behouden wij ons het recht voor het domein op te heffen, af te sluiten, over te dragen, te veilen, te verkopen of te verhuren. Indien een domein, al dan niet opzettelijk, (technisch) is opgeheven en daarna opgekocht door derden en/of gekaapt zal WebTeam adviseren en bemiddelen bij her-aankoop van de naam voor rekening en risico van de aanvrager. Het is de wederpartij niet toegestaan om buitenproportionele (schriftelijke) communicatie op te starten of op te laten starten, of om een (gerechtelijke) procedure te starten tegen WebTeam inzake domeinen en het beheer in de ruimste zin des woords.
 15. 15. Voor overschrijding van de toegestane hoeveelheid dataverkeer wordt maandelijks nadat hierover een afspraak is gemaakt, achteraf 1,= per 1000MB in rekening gebracht. Niet verbruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar de volgende maand. Extra schijfruimte wordt berekend tegen een tarief van 10,= per 1000MB per maand. Het niet of niet tijdig voldoen van tussentijdse facturen kan tot afsluiting leiden echter dit zal niet leiden tot het verminderen van de vordering. In afwachting van uw betaling zullen wij uw domein en site “onhold” plaatsen.
 16. 16. Betaling door de wederpartij dient altijd vooruit te geschieden, zonder aftrek van enige korting en zonder beroep op verrekening binnen 7 dagen na factuurdatum, ten kantore of op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening in Nederland. Indien een domeinregistratie en activering van de server, op schriftelijk verzoek van de wederpartij wordt gedaan, voordat het factuurbedrag is voldaan, zal de wederpartij vanaf dat moment binnen 7 dagen het factuurbedrag overmaken. Bij uitblijven van betaling behoud WebTeam zich het recht voor om een domein op te heffen, af te sluiten, over te dragen, te veilen, te verkopen of te verhuren. Dit zal niet leiden tot het verminderen van de vordering. Alle kosten vallende op de betaling, waaronder de kosten van wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de wederpartij. Het niet of niet tijdig voldoen van facturen kan tot afsluiting leiden. Dit zal niet leiden tot het verminderen van de vordering. In afwachting van uw betaling zullen wij uw domein en site “onhold” plaatsen. De wederpartij kan op diverse manieren betalen, bij voorkeur online via ons klanten-account systeem. Wij verwerken alle online betalingen iedere 30 minuten. Handmatige betalingen verwerken wij zo mogelijk binnen 14 dagen. Het is mogelijk om te betalen via automatische incasso. Indien u niet akkoord bent met de automatische afschrijving kunt u bij uw eigen bank- of girokantoor opdracht geven om het bedrag terug te boeken binnen 30 dagen. Als om wat voor reden dan ook geen incasso plaats kan vinden dient het factuurbedrag overgemaakt te worden o.v.v. het factuurnummer. Het al dan niet zonder opgaaf van reden terugvorderen van een incasso of het storneren van een incasso brengt extra kosten met zich mee te weten 50,=. Dit bedrag zal dan ook aan u worden door belast. Het niet of niet tijdig voldoen van deze kosten kan tot afsluiting leiden echter dit zal niet leiden tot het verminderen van de vordering. Alle overige kosten van aanmaning en invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, worden in rekening gebracht.
 17. 17. Bij niet-tijdige betaling of niet volledige betaling hebben wij het recht de wederpartij rente in rekening te brengen van 1,5% per maand van het totaal openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan ons toekomende rechten.
 18. 18. Reclamaties uitsluitend schriftelijk uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum. Reclamaties schorten de betalings-verplichtingen niet op. Over het gefactureerde bedrag kan geen verrekening plaatsvinden. Het is de wederpartij niet toegestaan om buitenproportionele (schriftelijke) communicatie op te starten of op te laten starten, of om een (gerechtelijke) procedure te starten tegen WebTeam. Geschillen zullen in basis buitengerechtelijk worden geschikt.
 19. 19. Voorts zijn wij gerechtigd buiten de hoofdsom en de rente van de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij bedragen tenminste 15% van de hoofdsom zonder dat hiervan bewijs vereist is.
 20. 20. In het kader van de nieuwe Telecommunicatiewet, opsporings- en onderzoeksactiviteiten en andere (Europese) wetgeving is het aftappen van internet door politie, justitie, inlichtingendiensten en opsporing door organisaties zoals Brein, onder voorwaarden, wettelijk en buitenrechtelijk mogelijk. WebTeam zal altijd meewerken aan dit soort zaken. De wederpartij beschikt over een woon- of vestigingsadres. In het belang van verhaalprocedures van derden zullen deze openbare gegevens verstrekt worden. WebTeam is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schades of gevolgen van deze maatregelen. Kosten of boetes voor WebTeam hieraan verbonden zullen in rekening worden gebracht bij de wederpartij. Zodra er een vraag, verzoek of klacht binnenkomt zullen wij de wederpartij per email op de hoogte stellen. Wij zullen aandringen op eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft het oplossen van problemen en geschillen tussen de klager en de wederpartij. Ter voorkoming van procedures en juridische conflicten zullen wij altijd na 7 dagen de gegevens van de klager beschikbaarstelling aan de wederpartij en vice versa. WebTeam is geen partij in dit soort zaken en wenst ook niet hierin betrokken te worden of tot partij gemaakt te worden.
 21. 21. Alle tarieven worden verhoogd met het geldende hoge BTW-tarief (thans 21% B.T.W.). WebTeam behoudt zich het recht voor een prijsverhoging door te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, domeinnamen waarvan de land registar de prijs verhoogt of carriers die meer rekenen voor doorgifte. Vanwege jaarlijkse inflatie, stijging van energie kosten, (loon)belasting enzovoort zijn jaarlijks lichte prijsverhogingen onvermijdelijk. Verhogingen geven geen recht op ontbinding van een overeenkomst.
 22. 22. Voor de ADSLdiensten maken wij gebruik van onder andere het BBned netwerk. WebTeam verzorgt slechts administratief uw aansluiting en stelt een IPnummer beschikbaar. Voor zover nodig zijn dan ook de voorwaarden en het serviceniveau van BBned van toepassing. Deze zijn te vinden op de site BBned.nl. WebTeam is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van een derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van deze derde partijen.
 23. 23. Voor het maken van een backup zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze worden u in de software aangebonden voor de installatie van de agent. De wederpartij verklaart hierbij uitdrukkelijk dat WebTeam geen enkele aansprakelijkheid draagt voor deze backup en vrijwaart WebTeam van alle soorten claims, schades en of gevolgschade hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook.
 24. 24. Voor het maken van een Content Management Systeem (MetaCMS en CMS) gebruikt WebTeam zogenaamde Open Source ontwikkel omgevingen zoals bijvoorbeeld PHP/MySql of een ontwikkelomgeving zoals ASP/MsSql. Dit houdt echter niet in dat de door WebTeam of derden ontwikkelde broncode openbaar is. WebTeam behoudt zich het recht voor (delen van) de broncode te versleutelen en/of te beveiligen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is en blijft de MetaCMS, CMS of anders benoemde broncode eigendom van WebTeam. De wederpartij krijgt slechts een gebruikersrecht zolang zij klant is bij WebTeam en betaalt periodiek een aanvullende vergoeding in de vorm van onderhoud en/of hosting. Wij beveiligen onze broncode tegen wijzigen en/of kopiëren. Wij behouden ons het recht voor om ook op afstand de broncode aan te passen en/of uit te schakelen bij inbreuk op onze rechten.
 25. 25. Zowel WebTeam alsook de wederpartij maken voor een aantal diensten gebruik van derden en partners zoals onder andere maar niet uitsluitend bijvoorbeeld dailup, adsl, kabeldiensten, ADSL, datacentra, stroom leveranties, netwerkern en peering partners, cloud services, mobile clouds, spamfighter systemen, email (bounce) optimalisatie, domein registars, trust netwerken en SSL Security Partners. WebTeam is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken en/of connecties van en naar deze derde partijen, waaronder begrepen email forwarding in welke vorm dan ook, storingen in de netwerken of infrastructuur van deze derde partijen. Ook voor het ontvangen of forwarden van email via pop-servers, hosted exchange servers, inbel-, kabel- of adslproviders, online email diensten zoals gmail en hotmail en andere digitale vormen is WebTeam niet aansprakelijk. Door het online en digitale karakter van de diensten en het samenspel tussen diverse diensten kan het zijn dat klant informatie al dan niet anoniem, bewust of onbewust ook elders beschikbaar is. Hierop heeft WebTeam geen invloed en draagt hierin geen verantwoording. Verzenden van email (zoals SMTP) verloopt nooit via WebTeam’s servers. Voor toegang tot de datacentrums gelden aparte regels. Deze regels staan op de pagina webteam.nl/datacentrumregels en voor toegang tot de datacentra bent u hieraan gehouden.
 26. 26. WebTeam gebruikt diverse Software as a Service systemen, vaak afgekort als SaaS, ook wel eens Software on Demand genoemd. Webteam.mobi is zo’n SAAS. De mobiele website is voorzien van een online beheermenu: de configuratie assistent. De klant schaft geen hardware of software aan maar sluit een contract per jaar af per mobiele website. Webteam.mobi zorgt voor installatie, onderhoud en beheer en de gebruiker benadert de software over het internet. Omdat van SaaS-aanbieders vaak de hoogst mogelijke beschikbaarheid van de toepassingen wordt gevraagd, is de trend anno nu om die toepassingen en hun data op meerdere servers en locaties te positioneren. Dit wordt Cloud Computing genoemd, ook wel “In de Cloud”. Alle IP Rechten (Intellectual property) zijn en blijven het eigendom van WebTeam / Webteam.mobi en haar toeleveranciers. Deze rechten zijn nooit overdraagbaar. Het Webteam.mobi pakket is een SAAS in de Cloud voor een generieke mobiele website oplossing en daardoor niet-exclusief en niet overdraagbaar. De afnemer (klant of reseller) is verantwoordelijk voor alle acties die schade kunnen toebrengen aan Webteam.mobi, WebTeam en haar partners en licentie houders.
 27. 27. WebTeam behoudt zich het recht voor om redelijke wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wederpartij heeft evenwel gedurende 30 dagen na (elektronische) mededeling van wijzigingen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, zulks zonder terugbetaling van reeds aan WebTeam vooruitbetaalde bedragen. Wanneer de wederpartij deze voorwaarden accepteert, zijn deze ook van toepassing op alle andere producten en diensten die de wederpartij mogelijk in de toekomst zal gaan afnemen.
 28. 28. Een contract, zowel schriftelijk als digitaal aangegaan, regelt de gehele overeenkomst tussen WebTeam en de wederpartij en is een weerslag van alle afspraken die beide partijen schriftelijk en mondeling hebben gemaakt. Indien een of meerdere onderdelen van deze overeenkomst door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, zullen de overige onderdelen volledig rechtsgeldig blijven. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met WebTeam gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de wederpartij in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens WebTeam te voldoen, is WebTeam gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen WebTeam dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat WebTeam tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan WebTeam verder toekomende rechten. WebTeam is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de WebTeam diensten te onderbreken, onhold te plaatsen, en of te staken indien de wederpartij:
  • – aan WebTeam valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
  • – nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
  • – verzuimt heeft alle rekening stipt en op tijd te voldoen;
  • – de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  • – in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
  • – surseance van betaling heeft aangevraagd;
  • – onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.
 29. 29. WebTeam is een geregistreerd en een gedeponeerd woord- en beeldmerk bij het Benelux Merken Bureau. Elke inbreuk hierop en/of inbreuk op onze huisstijl zal met alle wettelijke mogelijkheden worden bestreden. Het overnemen van (delen van) onze website’s, internet formules, het hergebruiken of overnemen van teksten, benamingen, beschrijvingen en/of iconen en verdere vormgeving in de ruimste zin des woords is uitdrukkelijk niet toegestaan, ook niet na beëindiging contract.
 30. 30. De Klant geeft WebTeam bij voorbaat het recht om de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen of een derde partij in het geval van fusie of overname van WebTeam.
 31. 31. Op een overeenkomst met WebTeam, AntiMalwareScan, MetaCMS en WebTeam ISP en andere handelsnamen van Spango Internet B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32096872 en statutair gevestigd te Almere, is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortkomende, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook zullen worden onderworpen aan de bevoegde Rechter.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Webteam.nl/alv – Amsterdam 24-05-2012

WebTeam.nl – Powered by Spango Internet B.V.

Over Ons

 • WebTeam is sinds 1996 een zakelijke internet service provider gevestigd te Almere.Wij bieden een ruime keuze aan kwaliteits-internet diensten aan bedrijven, overheden, verenigingen, omroepen en gemeenten. Wij leveren domein registraties, server hosting, mobiele websites, datacentrum diensten en ssl certificaten.

  Powered by Spango BV

 

Referenties

Partners

Speciale Thema Sites

 

Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud. Alle bedragen excl. 21% BTW.